Informacje

Regulamin sklepu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na odległość.

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
a) Sprzedawca - firma POLTRADE EXPERT z siedzibą przy ulicy Wilczej 6 w Sobolewie 15-509. Wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 9661530679, REGON 363707043 jest oficjalnym przedstawicielem marki PROTOTYPE w Polsce.
b) Strona - zarówno Sprzedawca jak i Klient,
c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.) Kodeks cywilny,
d) Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.novahurt.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy,
e) Klient - osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,
f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
g) Produkt/Produkty - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu.
h) Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep prowadzi Sprzedawca.

4. Sklep jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru ), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
a) przestrzegania postanowień Regulaminu,
b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
f) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

7. Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako "puste gify"). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.novahurt.pl oraz sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:
a) hurtowi - dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji.

2. Status Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:
a) prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego przesyłanego indywidualnie

3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę www.prototypeshop.pl oraz e-mailowo na adres:
kontakt@prototypeshop.pl  5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 9:00 do godziny 16:00.

4. W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

III CENY PRODUKTÓW:

1. Ceny Produktów oferowanych w sklepie internetowym www.novahurt.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

IV WADY PRODUKTÓW PROCEDURA REKLAMACYJNA:

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych produktu klient będący konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania Produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 4 oraz 5 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii)potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kontakt@prototypeshop.pl


8. W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem reklamacji : kontakt@prototypeshop.pl

9. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres:   SERWIS PROTOTYPE   ul. Sarnia 1, 15-509 Sobolewo.

10. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji konsumenta . Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

11. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.prototypeshop.pl zakładce "Regulamin".

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie www.prototypeshop.pl

 

 

 

 

 

Reklamacje

Formularz reklamacyjny dostępny pod przyciskiem poniżej ->

Reklamacje

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów.

 

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

 

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient będący Konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

7. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia wydania Produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt. 4 oraz 5 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   kontakt@prototypeshop.pl

 

8. W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem :  kontakt@prototypeshop.pl

 

9. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres:

SERWIS I DYSTRYBUCJA - PROTOTYPE  ul. Sarnia 1, 15-509 Sobolewo, woj. podlaskie

 

10. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta . Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

 

11. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

 

 

 

 

 

 

Zwroty

Zwroty należy kierować na adres:

SERWIS I DYSTRYBUTOR  - PROTOTYPE

15-509 Sobolewo

ul. Sarnia 1

 

1. Zwroty proszę kierować na adres :   SERWIS I DYSTRYBUTOR - PROTOTYPE  ul. Sarnia 1, 15-509 Sobolewo   

Na zewnątrz paczki proszę umieścić kartkę A4 z opisem ZWROT – to znacznie przyspieszy przekierowanie do działu i rozpatrzenie

 

2. Termin na zwrot produktu to 30 dni - od daty Sprzedaży towaru - Data na paragonie / fakturze.

 

3. Podpis formularza jest wymagany do akceptacji zwrotu, oznacza zapoznanie się z treścią. Proszę dołączyć wypełniony formularz do paczki.

 

4. Produkt zwracany nie może być używany, uszkodzony, nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub być w stanie gorszym niż jak był doręczony.

 

5. Dowód sprzedaży musi być dołączony do przesyłki – oryginalny paragon ( w przypadku faktury może być to kopia )

 

6. Prosimy o staranne zapakowanie produktu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas wysyłki w oryginalne opakowanie wraz z odpowiednimi przekładkami, zabezpieczeniami, jeżeli takie były zastosowane przy dostawie.

 

7. Koszty przesyłki powrotnej oraz nadawczej ponosi w całości kupujący- wyłączając przypadki gdy towar dojdzie uszkodzony lub inny niż zamówiony. Zamówienie kuriera przez naszą firmę po odbiór jest opcją dodatkową za dopłatą.

 

8. Czas zwrotu środków pieniężnych może trwać do 14 dni roboczych od daty dostarczenia zwracanego produktu do siedziby firmy.

 

9. W przypadku, gdy produkt zwracany dotrze do nas uszkodzony - zwrot nie będzie akceptowany, a koszt wysyłki ponownej poniesie kupujący.

 

10. Jeżeli paczka będzie uszkodzona z zewnątrz podczas dostawy przez kuriera, nasz sklep odmówi odbioru przesyłki.

 

11. Zwrot nie jest akceptowany w przypadkach jeżeli produkt był kupiony z gamy towarów drugiego gatunku lub sekcji wyprzedażowej.

 

12. W przypadku gdy w ofercie handlowej nie były wyszczególnione koszty przesyłki, lub jest on wliczony w kwotę produktu podczas oferty internetowej - będzie on naliczany według stawek określonych przez firmę GLS/DPD/FEDEX

 

13. Produkt powinien wrócić w oryginalnym opakowaniu, jeżeli będzie to inne opakowanie- zwrot będzie potrącony o koszt opakowania firmowego. Dotyczy to również sytuacji gdy opakowanie wróci zniszczone lub nie nadające się do ponownego wykorzystania i sprzedaży.

 

14. Jeżeli produkt zakupiony był na FAKTURĘ VAT - zostaną naliczone koszta podczas księgowania Korekty Faktury oraz listy polecone związane z potwierdzeniem odbioru.

 

15. Podanie danych nabywcy jest konieczne do procedury zwrotu i wypłaty środków pieniężnych.

 

16. Zwroty środków pieniężnych są realizowane tylko przelewem bankowym – opłata za przelew naliczana w wysokości 4 zł.

 

17. Przypadki w których występuje odmowa przyjęcia zwrotu z powodów wymienionych w punktach 2,4,9 - będzie naliczany koszt manipulacji paczką, towarem, ponownym pakowaniem i wysyłką.

 

18. Opis i powód zwrotu nie jest wymagany, ale doceniamy chęć podania przyczyny zwrotu, aby poprawiać jakość naszych usług i produktów.

 

19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krotki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usługi lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Towar zwrócony bez akceptacji przyjęcia przetrzymywany jest przez okres 60 dni, po tym czasie będzie utylizowany.

 

 

 

 

Gwarancja

1. W przypadku wady zakupionego towaru konsument, według swojego wyboru, może skorzystać z gwarancji producenta albo dochodzić roszczeń wobec sprzedawcy: - z tytułu niezgodności towaru z umową, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.); - z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, na podstawie Kodeksu cywilnego.

 

2. Sklep  PROTOTYPESHOP.PL  istnieje w Polsce pod firma POLTRADE EXPERT z siedzibą przy ulicy Wilczej 6 w Sobolewie 15-509 wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego NIP 9661530679, REGON 363707043 zwana dalej Gwarantem zapewnia, ze produkt firmy POLTRADE EXPERT sklepu PROTOTYPESHOP.PL jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.

 

3. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

 

4. Okres gwarancji na produkty sklepu PROTOTYPE wynosi 24 miesiące dla konsumentów i 12 miesięcy dla firmy, licząc od daty wydania kupującemu towaru.

 

5. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność produktu, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnię wynikających z niniejszej gwarancji.

 

7. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez kontakt na adres email:  kontakt@prototypeshop.pl  W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego, przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.

 

8. Koszt dostawy do serwisu Gwaranta ponosi kupujący. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie ponosi Gwarant.

 

9. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od przyjęcia produktu fizycznie do serwisu.

 

10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

 

11. Gwarancja nie obejmuje:

 

- rozdarcia, przetarcia, pęknięcia tkaniny/tworzywa sztucznego wynikającego z winy nabywcy;

- roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;

- obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji lub stosowania niewłaściwych śródków chemicznych;

- produktów, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;

- zmiany koloru (odbarwienia) przy wystawieniu produktu wbrew wskazówkom z instrukcji na silne nasłonecznienie;

12. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.

 

13. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw bądź zmian konstrukcyjnych produktu.

 

14. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

 

15. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnię nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

 

 

Dostawa

Przesyłkę wysyłamy w ciągu 24 godzin od dnia zakupu, lub otrzymaniu wpłaty (w przypadku przedwpłaty na konto).

 

• Księgujemy wpłate za zamówienie jak i informację o wysyłce za pobraniem każdego roboczego dnia do godziny 13:00 Gwarantujemy szybką i sprawną realizację zamówienia.

 

• Wysyłamy paczki przez znane firmy kurierskie, dzięki czemu w 99% przypadków docierają one do Ciebie ustalonego dnia roboczego.

 

• Każda paczka jest ubezpieczona od uszkodzenia lub zaginięcia w czasie transportu.

 

• Koszty przesyłki uzależnione są od rozmiaru, wagi i ilości towaru w 1 przesyłce.

 

• Koszty dostawy ponosi Kupujący, jeżeli nie jest to inaczej opisane w ofercie.

 

• W razie kłopotów z dostawą szybko rozwiążemy ten niewygodny problem. Towar jest przez nas solidnie zabezpieczony, opakowany i przygotowany na podróż co minimalizuje ryzyko uszkodzenia podczas dostawy.

 

• Oferowany przez nasz sklep asortyment wysokiej jakości produktów jest na stanie naszych magazynów, co znacząco przyspiesza czas realizacji zamówienia.

 

• Ze względu na rozmiar naszych paczek nie oferujemy usługi Odbioru w punkcie: Paczkomaty 24/7" (InPost) - przepraszamy. 

 

 

 

RODO

Szanowni Państwo,

 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma POLTRADE EXPERT RADOSŁAW BABICZ adres ul. Wilcza 6 Sobolewo 15-509 , , NIP: 9661530679, REGON: 363707043

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wykonanie wiążących nas z Państwem umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),

b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) marketing bezpośredni naszych usług, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

d) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będący realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

a) wykonanie umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;

b) realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu,

c) cele marketingowe – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

d) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

5. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 

6. Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w zakresie danych, które przetwarzane są na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać wysyłając wiadomość mailową w tej sprawie na adres e-mail naszej firmy;

 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków.

 

9. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

POLTRADE EXPERT Radosław Babicz ul. Wilcza 6 Sobolewo 15-509

 

 

 

 

 

FAQ

Czy wystawiamy faktury?

Tak , do każdego zakupu możemy wystawić do wyboru paragon lub fakturę VAT. Będzie ona dołą…czona do przesył‚ki kurierskiej.

 

Czy jest możliwy odbiór osobisty?

Tak jak najbardziej. Po wcześniejszym uzgodnieniu zapraszamy po odbiór osobisty w naszej siedzibie sklepu : PROTOTYPE ul. Sarnia 1, 15-509  Sobolewo.

 

W przesyłce nie było dowodu zakupu.

W przypadku nie otrzymania dowodu zakupu, prosimy napisać na adres e-mail : kontakt@prototypeshop.pl

 

Czas realizacji przesyłki:

Przesyłkę kurierską realizujemy w ciągu 24 godzin od dnia zakupu w każdy dzień roboczy.

 

Wysyłka paczki za granicę.

Prosimy o kontakt indywidualny w celu ustalenia kosztów wysyłki.